Skip to main content

Advertisement

Table 4 Three most common herbal medicine for five most common disease categories in children

From: Prescription patterns of traditional Chinese medicine amongst Taiwanese children: a population-based cohort study

Diseases categories Herbal formulae Single herb
   Frequency (%)   Frequency (%)
Diseases of the Respiratory System Shin-Yi-Ching-Fey-Tang 166,463 (25.7) Gan-Cao (Radix Glycyrrhizae) 92,530 (14.3)
Xiao-Qing-Long-Tang 121,716 (18.8) Yu-Xing-Cao (Herba Houttuyniae) 86,083 (13.3)
Xin-Yi-San 117,546 (18.1) Jie-Geng (Radix Platycodi) 85,060 (13.1)
Symptoms, Signs, and Ill-Defined Conditions Ma-Xing-Gan-Shi-Tang 39,987 (14.1) Jie-Geng (Radix Platycodi) 39,658 (14.0)
Shin-Yi-Ching-Fey-Tang 34,987 (12.3) Chuan-Bei-Mu (Bulbus Fritillariae Cirrhosae) 37,366 (13.2)
Xin-Su-San 32,792 (11.5) Gan-Cao (Radix Glycyrrhizae) 31,433 (11.1)
Diseases of the Digestive System Xiang-Sha-Liu-Jun-Zi-Tang 24,784 (16.1) Shen-Qu (Massa Medicata Fermentata) 23,520 (15.3)
Shen-Ling-Bai-Zhu-San 24,642 (16.0) Mai-Ya (Fructus Hordei Germinatus) 21,490 (14.0)
Bao-He-Wan 23,364 (15.2) Shan-Zha (Fructus Crataegi) 17,203 (11.2)
Diseases of the Skin and Subcutaneous Tissue Xiao-Feng-San 22,286 (23.9) Lian-Qiao (Fructus Forsythiae) 20,107 (21.6)
Qing-Shang-Fang-Feng-Tang 21,723 (23.3) Jin-Yin-Hua (Flos Lonicerae) 15,588 (16.7)
Zhen-Ren-Huo-Ming-Yin 15,831 (17.0) Pu-Gong-Ying (Taraxacum officinale) 14,355 (15.4)
Diseases of the Genitourinary System Jia-Wei-Xiao-Yao-San 25,164 (32.2) Xiang-Fu (Rhizoma Cyperi) 16,977 (21.7)
Dang-Gui-Shao-Yao-San 14,102 (18.0) Yi-Mu-Cao (Herba Leonuri) 16,833 (21.5)
Wen-Jing-Tang 13,049 (16.7) Yan-Hu-Suo (Rhizoma Corydalis) 10,656 (13.6)